szombat, december 2, 2023

Keresztelés

Tartalom

 
1. Újszülött gyermekünket szeretnénk kereszteltetni
2. Nagyobb gyermekünket szeretnénk kereszteltetni
3. Szeretnék felnőttként megkeresztelkedni
4. Tudnivalók a szentségről
5. Gyakran ismételt kérdések

Újszülött gyermekünket szeretnénk kereszteltetni

Mindenekelőtt gratulálunk keresztelendő gyermekükhöz, Isten áldja az egész családot!

Itt most egy általános leírást adunk teendőikről, ha szóban valamit másképp beszéltünk volna meg, az az irányadó, csak kérjük, hogy emlékeztessenek rá, amikor e-mailben hozzánk fordulnak. Címünk: ps*****************@gm***.com (pszlorincfoplebania[kukac]gmail.com) 

Bennünket alapvetően akkor válasszanak a keresztelés helyszínéül, ha a Plébánia területén laknak. Ennek ellenőrzésére szolgál a Budapesti plébániák térképe.
Megfelelő okból (pl. hozzánk járnak szentmisére, nálunk lakik egy mozgássérült rokon, stb.) ugyanakkor más plébániák területén lakókat is fogadunk.

Kérjük, szíveskedjenek géppel vagy kézzel kitölteni a keresztelési adatlapunkat, ami egy géppel is kitölthető pdf-űrlap!

Ha kitöltötték, nevezzék át a fájlt a saját gyermekük nevére, pl. “Kovács Lajos keresztelési adatlapja.pdf”, és küldjék vissza. Akkor is küldjék vissza, ha még nem tudnak minden adatot pontosan kitölteni – a keresztelőig mindenképpen lesz mód pontosítani.

Mivel majd alá is kell írniuk, papír-alapon is szükségünk lesz rá, de a kapcsolatfölvételhez és az anyakönyvezés előkészítéséhez elég az e-mail melléklet.

Amint az adatlapon láthatják, az adatlapon a keresztelés Önök által tervezett időpontját is megadhatják – ha nem jó, úgyis visszajelzünk, és megbeszéljük.

Fölhívjuk viszont a figyelmet a nyilatkozat 4. pontjára. Azért jó gyakorlatilag bármelyik vasárnap, mert ha több gyerek összegyűlik, akkor többeket keresztelünk egyszerre. Erre lehetőségként számítsanak!

Keresztelés előtti nap, szombat du. 4 óra körül szoktunk keresztelési beszélgetést tartani minimum a szülőkkel, de ha a keresztszülők jönnek, az öröm. Nyilván a megbeszélés időpontja is áthelyezhető bármelyik fél kívánsága alapján. Erre is van rovat az adatlapon.

Saját keresztelési emléklapokat szoktunk készíteni, mert ezt egy hasznos egyházi adminisztrációs segédeszköznek találjuk, viszont a bolti emléklapok általában végiggondolatlanok… Kérjük, a listánkból 

angyalos keresztelési emléklap
babás keresztelési emléklap
galambos keresztelési emléklap
színes keresztelési emléklap

válasszanak emléklapot! Ha rajzolnak egy hasonló motívumot, igazából annak sincs akadálya, hogy azt nyomtassuk.

Előkészületek:

– Ha még nem tették volna, javasoljuk, hogy ne is szerezzenek be hófehér
keresztelési ruhát, tudniillik az a szertartás egy mozzanata, hogy fehér
ingecskét teszünk a gyermekekre a keresztelő után a megtisztulás
jeleként. Az fotogénebb, ha színes ruhára kerül. Ha már beszerezték volna, vagy ajándékba kapták a hófehér ruhát, semmi gond: akkor hozzák abban!

– Keresztelési gyertyát a plébánia ad, nem kell beszerezniük. Ha viszont a nagyszülők ajándéka, semmi gond, hozzák bátran azt! Ezek a dolgok nem érnek meg egy sértődést…

Nagyobb gyermekünket szeretnénk kereszteltetni

12 évnél nagyobb gyermeknek már magának kell jelentkeznie, szeretettel várjuk a bérmálkozó csoportba, és mindent megbeszélünk. A bérmálkozó csoport hétfő esténként, 18.30 és 20 óra között gyűlik össze a plébánián, gyermekük jöjjön bátran, a fölkészítés részeként meg is kereszteljük. Mindenképpen jelentkezzen a ps*****************@gm***.com (pszlorincfoplebania[kukac]gmail.com) e-mail címen, ha a zajló tanévben már nem fér bele a csoportba, akkor is fölvesszük vele a kapcsolatot.

Elsőáldozó korú, tehát 8-12 éves gyermeket írassanak be az elsőáldozó-csoportba, a fölkészítés részeként a Húsvét utáni hetekben meg is kereszteljük. Keressenek bennünket bátran a ps*****************@gm***.com  (pszlorincfoplebania[kukac]gmail.com) e-mail címen: lehetséges, hogy a zajló tanévben már nem fér be a csoportba, de akkor is megbeszéljük a teendőket.

3-7 éves korú gyermek esetén a keresztelés feltétele egy év óvodai vagy iskolai hittan, mert ott tudjuk fölkészíteni arra, hogy személyes vágya legyen a keresztelkedés. Ha elvégezte, arról hozzanak igazolást, amúgy a teendők nagyjából ugyanazok, mint újszülött esetén (lásd fönt). Fehér inget sajnos nem tud a plébánia beiztosítani, szíveskedjenek elhozni a gyermek egyik saját fehér ingét. De erről a keresztelési beszélgetésen úgyis szó lesz.

Szeretnék felnőttként megkeresztelkedni

Szeretettel várjuk a felnőtt fölkészülő csoportba. Adrienn nővér biztató szavait tesszük ide:

Plébániánkon már legalább huszonöt éve működik a felnőtt katekumenátus én ebből az utóbbi öt évet vezettem és ezalatt azt tapasztaltam, hogy olyan emberek jelentkeznek, akik valamilyen módon rájöttek, hogy szükségük van Istenre. Voltak akik családtagjaikkal karöltve jöttek és együtt járták be az utat, voltak, akiket egy családtagjuk elkötelezett élete inspirált, voltak, akik a katekumenátus alatt találtak egy lelkitársra, aki kísérte őket ezen az úton. Fontos része ezeknek az alkalmaknak, hogy nem egyedül tanulunk, hanem van egy befogadó csoport, akik a plébánia közösséget képviselik és akik tanúságot tesznek a hitükről és plébánia közösségben végzett szolgálatukról, imaéletükről. A befogadó csoporton belül vannak kísérők, akik meghallgatják a jelölteket és jelenlétükkel, tanácsaikkal támogatják őket. Kérjük a plébánia közösség híveit, hogy imádkozzanak azokért, akik még nem hallották meg a hívó szót és gondolkozzunk el azon is, hogy mi kit tudnánk megszólítani a környezetünkben és meghívni arra, hogy a hitében megerősödjön és lépéseket tudjon tenni az Egyház felé. Várjuk az útkeresőket és a hitükben megújulni vágyókat is kedd este 18.45-20.30-ig a nővérek házában.

Annyi kiegészítést azért teszünk, hogy a csoport ősszel indul, de mindenképpen keressen meg bennünket a ps*****************@gm***.com (pszlorincfoplebania[kukac]gmail.com)  e-mail címen, fölvesszük a kapcsolatot.

Tudnivalók a szentségről

“A keresztség az a szentség, amely az embert Krisztus titokzatos Testének, az Egyháznak tagjává teszi. A megtisztító és megszentelőújjászületés szentsége

A hívő a keresztséget az Úr Jézus nevében az Isten Lelke által kapja, a Lélek temploma lesz, az Atya fogadott gyermeke, Krisztus testvére és örököstársa, akivel bensőségesen megosztja életét, és rendeltetése szerint örök dicsőségében is osztozik. A megkeresztelt élete nem befejezett állapot, hanem indulás, növekedés.

A keresztség első és alapvető szentség. Isten országát csak az nyerheti el, aki vízből és Szentlélekből újjászületik. 

Keresztelési szertartásról kivonat itt olvasható!

A keresztség meghívás az isteni életre. Istentől kapott kegyelmi ajándék, amelyre a meghívottnak hittel kell válaszolnia. Isten eltörölhetetlen pecséttel lefoglalja magának a megkeresztelt lelkét. A természetes életet a szülők közvetítésével kapja az ember az Istentől, de az újszülött később is rá van utalva arra, hogy a család és a társadalom biztosítsa életben maradását és fejlődését. A természetfeletti életet az Egyház közvetíti jelszerűen, ezért a megkereszteltnek az Egyházzal állandó kapcsolatban kell maradnia, hogy természetfeletti élete kibontakozhasson.

A gyermekkeresztelés esetében az isteni ajándékot elfogadó hitet a szülők, keresztszülők és az egyház képviseli, ők vállalják és biztosítják azt a nevelést, amely bevezeti a megkereszteltet az Egyház életébe. Szavuk és példájuk által a keresztény hit első tanúi lesznek a gyermek számára.

Lehetőleg a hívek közösségének és családtagjainak jelenlétében kell keresztelni, hogy ezzel is nyilvánvalóvá váljék a keresztény közösségbe való befogadás és a közös felelősség vállalása a megkeresztelt neveléséért, isteni életének fejlődéséért.

Fentiekből következik, hogy a keresztelést önként és szabad elhatározásból a keresztény szülők kérhetik, a helyi Egyház plébánosától. Tanúságot tesznek hitükről, és vállalják, hogy megkeresztelt gyermeküket az Egyház életébe bevezetik a keresztény nevelés által. Megtanítják az imádság szavaira, megismertetik a keresztény ünnepekkel. Korának megfelelően bevezetik a templomi szertartásokba. Gondoskodnak arról, hogy a megkeresztelt nagykorúságáig műveltségi szintjének megfelelő hitoktatásban részesüljön. A szülő vállalkozik arra, hogy a megkeresztelt első szentgyónásra, szentáldozásra és a keresztény házasságra felkészítteti. A szülőknek gyermekük előtt a keresztény élet példáját kell nyújtani. Az Egyház vállalja, hogy a gyermek keresztény nevelésében minden szükséges segítséget megad a szülőknek.

A keresztszülők a szertartás közben ünnepélyes ígéretet tesznek ara, hogy keresztgyermekük vallásos nevelésében a szülők segítségére lesznek. Keresztszülőnek tehát olyat válasszanak, aki élete példájával tanításul szolgál keresztgyermekének, aki az Egyház élő tagja, megkeresztelték, volt elsőáldozó, bérmálkozott, és amennyien házasságban él, házasságát az Egyház színe előtt kötötte meg.

Amennyiben felnőtt ember kéri felvételét az Egyházba, hosszabb felkészítés előzi meg a keresztséget.

A keresztelés jó alkalom arra, hogy a szülők, keresztszülők, családtagok szentgyónással, szentáldozással megújítsák lelkükben az isteni életet, és szükség esetén Isten színe előtt is rendezzék házasságukat.

Ajánlatos, hogy jóval a keresztelés kitűzött napja előtt jelentkezzenek a plébánián, hogy a szükséges előkészület miatt a keresztelést ne kényszerüljenek elhalasztani.”

Keresztelési szertartásról kivonat itt olvasható!

forrás: adorans.hu

Gyakori kérdések

Lehet-e üdvözülni keresztség nélkül?

C.S.Lewis angol teológus válaszolta valakinek, hogy “te, aki kérdezed, nem üdvözülhetsz keresztség nélkül.” Ez szép válasz. Isten hatalma végtelen, és minden embert üdvözíteni akar. A keresztény templomokban ősidők óta az üdvözültek között mutatták be Ádámot, azt jelképezve az ő személyével, hogy Isten tudja üdvözíteni mindazokat akik Kriszus előtt éltek, vagy akikhez pl. Kolombusz előtti amerikai indiánként nem jutott el Krisztus örömhíre. Ugyanakkor az üdvözítés rendes eszközéül a keresztségi szövetséget rendelte. Önt, aki tud erről, mi akadályozná meg abban, hogy elfogadja Isten meghívását, és megkeresztelkedjen, vagy megkeresztelje gyermekét?

Mennyivel korábban jelentkezzünk?

Legalább 1 héttel a kitűzött keresztelési nap előtt!

Hol kell jelentkezni? Személyesen a plébánián vagy a sekrestyében, de telefonon vagy e-mailben is felvehető a kapcsolat (ld. Elérhetőségeink).

Kell-e fizetni? Nem. Az egyházi hozzájárulás máskor is rendezhető.

Mit kell hozni? Mindent a Plébánia ad.

Hol található meg a szertartás szövege? A kegytárgyboltokban kapható Keresztelési imafüzetben, az interneten, vagy kivonatolva itt: Kivonat a keresztelési szertartásból.